باااااااااااااااااااااد

بوی گیسوی تو را می آرد

مرهم ...          مرهم...

مرهم...

مرهم...

بوی گیسوی تومرهم...

چه بی رحمانه زی باااااااا یی

چه بی رحمانه زیبایی...

نازک ترین خیااااااااااااال من

.

.

امضا:

.من.پاییز92