یه روزی پیدام میکنی/که غرق شدم تو دریا

یه روزی رد پامو میبینی/که رفته ام از اینجا

خاطره هام می مومنه/میون عشق  حسرت

کفشای من تو ساحل /میمونه با لجاجت

من  خودمو به موج میسپرم/مثل پری غمگین قصه ها

میای سراغمو میگیری/وقتی که رفتم از دنیا

دل به دریا بزن اگر منو خواستی/یه روز میای میبینی  که از دستم دادی راستی راستی