سلام...
تقدیم به این پست...
 
تو ای گلم چو لباس برهنه میپوشی
قدم نهاده ای به رهی رو به خاموشی
تو با نشاط ترین نو گل گلستانی
چرا مچاله شدی اینچنین به آغوشی؟؟؟
 
ز حسن روی تو از آسمان ندا آمد
فرشه ایست که از جانب خدا آمد
 
سیاهیه هر شب اگر غم انگیز است
ازو ستاره های درخشنده سر ریز است
به سبز شاخه ی این زندگی مشو غره
بهار هر هوسی را همیشه پاییز است
 
اگر به گوشه ی هر دیده ماتمی داری
غمت مباد تورا خوش که عالمی داری
 
به چشم دیو سیرتان زیبا رو
که ننگرند به جز چهره و ابرو
عیان مکن بدن ای تجلی حق
که گرگ هوس نکند رحم بر آهو
 
به روزگار هوسباز اعتمادی نیست
که در دل مومن به جز تو یادی نیست
 
چه شد شکست زیر پای زنان احترام بهشت؟؟
خدا که بیهده این نام بر زنان ننوشت
تمام عمر همینست حسرتم که چرا
نماد حق شده اسطوره ی تباهی و زشت
 
تو زن که مایه ی آرامش سماواتی
به پاکیت قسم بیشتر کن ار خدا یادی
 
شاعر:سهیل ساسان
 
زن یعنی همه چیز...[گل]
 
www.soheilsasan.blogfa.com