زن و مرد مثل قاب و تصویر می مانند . تصویر و قاب باید به یکدیگر بیایند . شما هیچ وقت یک نقاشی کودکانه را در یک قاب گرانقیمت نمی گذارید زیرا به یکدیگر نمی آیند . قاب باید از تصویر بزرگتر باشد . پس اول باید تفاوت باشد. اگر تفاوت هست بیشترین تفاوت برای مرد باشد نه برای زن یعنی اگر زن سه امتیاز دارد مرد باید چهار تا امتیاز داشته باشد . اگراین طور نباشد مرد نمی تواند قوام باشد . در نهایت باید به اندازه ی یکدیگر باشند . اگر قرار است که متفاوت باشند مرد باید متفاوت باشد.