"مورد داشتیم پسره رفته خاستگاری دختره ...

مورد داشتیم دختره تا دکترا به امید پیدا کردن شوهر رفته ..."

چند وقتی است که جکهای زشتی بر علیه دختران مجرد رواج پیدا کرده ودر شبکه های اجتماعی نظیر لاین وایبر و...بسیار زیاد شده است وشیوع پیدا کرده.معلوم نیست پشت پرده ی این لطیفه ها چه جریانی از چه حزبی خوابیده است واین بار چه هدفی را دنبال میکنند.

جک هایی که فقط به قصد تحقیر کردن دختران مجرد ما ساخته میشوند وهیچ کس نیست جلوی این موضوع را بگیرد. واقعا دیگر شورش را درآورده اند.نسل ناموس پرستان دیگر منقرض شد!

تهمینه میلانی نیز چندی پیش به این روند لطیفه گویی بر علیه زنان اعتراض کرده است.

بعید نیست این جریان بی ربط به آن توده ای نباشد که جریان اسید پاشی را به راه انداختند تا دختران  مسلمان را مورد ظلم قرار دهند.

ظلم ظلم است.چه با قلم تان مرتکب این گناه شوید چه با اسید!!!ما دختران عاملان و انتشار دهندگان این لطیفه ها را نمیبخشیم!!!