پیاده روی اربعین...امسال هم نشد برم.مثل اعتکافی که هرسال میگم برم اما جور نمیشه!میدونم که لیاقت ندارم.حتی شک دارم به اینکه لیاقت شیعه شدن رو داشتم که بهم دادن!خوش به حال اونایی که لیاقتشو دارن.دلشو دارن وهمتشو دارن...یعنی میشه یه روزبیاد که اونقدر خودمو خالص کرده باشم که امام حسین خودش منو بطلبه وبتونم مث اونا که خالصانه قدم میزارن تو راه, برم؟شبیه رویاس واسم اون روز