ما جوانان معمولا به اموری مانند فکرمان اهمیت نمیدهیم.اینکه چه داخل این مغز میکنیم.ورودی وخروجی این مغز چیست.فکر میکنیم چون خدا گناه فکری را نمینویسد پس اهمیتی ندارد وفقط باید مواظب بود به عمل نکشد.

اما باید بدانید قضیه به این سادگی نیست.مغزوخیال رئیس تمامی بدن وروح وقلب انسان است.

استادی داشتیم که میگفت فکر انسان نیز باید پاک باشد و برای خدا خالص و پاک شده باشد.میگفت اولین راه نفوذ شیطان به انسان فکر است وحیطه ی خیال انسان ,اگر شیطان موفق به ورود به این حیطه نشد هرگز موفق نخواهد شد به عوامل دیگر برسد.استادم مراتب نفوذ شیطان را برای ما گفت:

مراحل وروردی شیطان:

1-ورود به قوه ی تخیل و آلوده کردن آن:از غفلت انسان استفاده میکند برای ورورد به قوه ی خیال-وسوسه و دودلی ایجاد میکند.

2-دعوت میکند

3-رفاقت میکند

3-شراکت میکند

4-خیانت و گزش میکند

5-امرونهی میکند

6-ولایت میکند(در این حالت شیطان کاملا به ما مسلط شده و میبینیم حتی "دلمان میخواهد "گناهی را ترک کنیم اما "نمیتوانیم")و آن گناه برایمان ملکه شده است.

 

حتی حدیث هست که:اگر شیاطین دور قوه ی خیال نمیگشتند انسان میتوانست به ملکوت اعلی دست پیدا کند.

و سه آیه معرفی شده برای کمک به طهارت قوه ی خیال:آیه 54-55-56-سوره ی اعراف

اگر قوه ی خیال در کنترل انسان نباشد میبینیم که حتی درنماز نیز از شر شیطان و فکرهای بیهوده راحت نیستیم و به نماز و معانی آن توجه نداریم واصطلاحا "حضور قلب در نماز حاصل نمیشود.

در محضر استاد دیگری شنیدم وقتی انسان گناهی را مرتکب میشود شاید از ان گناه توبه کند وبخشیده شود اما باهر بار گناه کردن بخشی از عقل او از بین میرود و دیگر بر نمیگردد حتی با توبه کردن.این است که انسانهایی که کمتر گناه کرده اند عاقل ترند و عقلشان کامل تر از بقیه است.

انسان اگر بخواهد در عقل نظری خود موفق باشد باید چه کند؟(منظور کمک به طهارت قوه ی خیال)

1-درامور غیر مهم نمیاندیشد

2-دراموری که مبرهن نیست نمیاندیشد.(به چیزی که دلیلی ندارد اندیشه نمیکند)

3-مسائل اعتباری را با حقیقی خلط(مخلوط)نمیکند.

مثلا اعتبار یک انسان را به پول ومقام و مدرکش نمیسنجد بلکه میداند حقیقت برتری انسان ها چیز دیگری است وبه میزان تقوا و نیت وخلوص انها بستگی دارد ومثال هایی از این دست...

برای راهنمایی بیشتر کتاب بسیار زیبای:شرح مراحل طهارت نوشته ی علامه صمدی عاملی را به شما پیشنهاد میکنیم که کمک کننده ی طهارت قوه ی خیال است که اولین راه ورودی شیطان میباشد.