عشق میتواند

فاحشه بسازد از فرشته ها

اگر معشوق اشتباهی باشد!!!