چادر یعنی اصالت 

یعنی تمدن ،متفاوت بودن،شناخت ارزش خویش

چادری ها باید به خود افتخار کنند

که چیزی بر سرشان است که دنیایی از حرف در درونش است 

و متقاوتند با همه ی انسان هایی که ادعای متفاوت بودن میکنند

 

امضا:ح.الف

منبع:http://khaneykhamar.blogfa.com