یه گور کندم واس آرزوهام,آرزوهامو توش دفن میکنم

هرپنجشنبه میرم سر قبرش ویه فاتحه ای میدم ویادشون میکنم...

میگن خاک سردی میاره,راس میگن!

ولی این خاک که همیشه خاک نمیمونه.

یه روزم روز رستاخیز آرزوهای منه!

من به یاد می یارم هرچیزی رو که از یاد بردم

وزنده میکنم هرچیزی رو که به گور سپردم!

 

من-20آذر92